Beleidsplan van de Wespenstichting

Dit beleidsplan is geldig gedurende 5 jaar en gaat in vanaf de oprichting in maart 2021 en loopt t/m februari 2026.

Activiteiten van de Wespenstichting

De doelstelling van de Wespenstichting is de belangenbehartiging van de inheemse sociale wespensoorten.

Missie van de Wespenstichting

  • Het geven van voorlichting over sociale wespen omdat daar bij het brede publiek nog te weinig over bekend is terwijl er veel misverstanden over bestaan.
  • Het verzamelen en verspreiden van kennis over sociale wespen in het algemeen en hun bedreigingen.
  • Via politiek en overheden beleid beïnvloeden om onnodig verdelgen en pesticidegebruik te voorkomen.

We willen de Nederlanders bewust maken van het ecologisch belang van de sociale wespen. Daarnaast laten we zien dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het leefmilieu van sociale wespen, samen met vele vrijwilligers die ons helpen. De Wespenstichting tracht zoveel mogelijk acties te ondernemen in samenwerking met andere (natuur)organisaties.

Verwerving

Er zijn diverse bronnen van financiering, te weten:

  • Donaties van sympathisanten.
  • Inkomsten van lezingen en cursussen.
  • Inkomsten uit andere vormen van voorlichting (boeken/publicaties) en samenwerkingen met andere organisaties.
  • Inkomsten uit verspreiden van kennis opgedaan uit praktijkonderzoek, zoals de verplaatsing/adoptie van wespennesten.

Het opgebouwde vermogen dient alleen als buffer om variaties in de inkomsten t.o.v. de uitgaven op te vangen. Elk boekjaar wordt in het bestuur overlegd of het opgebouwde vermogen adequaat is. Is het opgebouwd vermogen hoger dan wordt er bepaald dat in het volgende boekjaar het surplus aan een project wordt besteed. De voorzitter en penningmeester zijn bevoegd om betalingen te verrichten.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt gebruikt ter financiering van de activiteiten van de Wespenstichting. Het dient globaal voor de volgende activiteiten:

  • Noodzakelijke kosten voor instandhouding van de stichting.
  • Kosten voor promotie van de stichting en verwerving van financiën.
  • Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen, wel kunnen gemaakte kosten tegen reële uitgaven worden gedeclareerd, zo mogelijk met inlevering van kassabon. Declaraties van bestuursleden worden altijd door een ander bestuurslid gecontroleerd.